Regulamin

REGULAMIN KURSÓW „WOW SCHOOL”

 

§1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w kursach pod nazwą „Wow School”.

 

§2 Definicje

 1. Organizator – Joanna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą WOW SCHOOL Joanna Zaremba, ul. Skoroszewska 26A/61, 02-495 Warszawa, NIP 7582151113, REGON 362182029,

 2. Kursy – zajęcia prowadzone przez Organizatora,

 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która uiściła Opłatę za Warsztaty została wpisana na listę Uczestników,

 4. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie Kursów,

 5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika,

 6. Wykładowca – osoba współpracująca z Organizatorem, prowadząca Kursy.

 7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.wowschool.pl.

 

§3 Postanowienia ogólne

 1. Kursy odbywają się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na Stronie Internetowej.

 2. Udział w Kursach jest odpłatny zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 3. Celem Kursów jest nauka podstaw programowania komputerowego i innych umiejętności cyfrowych.

 4. Program Kursów znajduje się na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, o których poinformuje Wykładowca podczas kursów.

 5. Uczestnik może zapisać się na dowolny rodzaj Kursów w danym semestrze.

 6. Kursy odbywają się w grupach od 10 do 20 osób.

 7. Warunkiem rozpoczęcia Kursów w danej grupie jest zebranie co najmniej 10 Uczestników. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób, Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. W takim wypadku Uczestnik lub jego Opiekun ma prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za Kursy.

 8. Uczestnikiem Kursów może być osoba, która skutecznie dokonała zgłoszenia na wybrane przez siebie Kursy zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów bez podawania przyczyny. W takim wypadku Uczestnicy zachowują prawo do zwrotu opłaty.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy w każdym momencie Kursów.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają sie kursy i dnia oraz godziny Kursów. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 12. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz swojego własnego, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych Organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.

 

§4 Zasady zgłoszenia i opłaty

 1. Osoba zainteresowana Kursami może dokonać zapisu:

  1. poprzez formularz zapisu zamieszczony na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu,

  2. telefonicznie,

  3. mailowo.

 2. Dokonując zapisu, Uczestnik powinien wskazać rodzaj Kursów oraz podać wymagane przez Organizatora Dane.

 3. Osoby niepełnoletnie, określone w § 3 ust. 9 lit. a) i b) Regulaminu, mogą uczestniczyć w Kursach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna.

 4. Warunkiem uczestnictwa w Kursach jest dokonanie Opłaty.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Kursach w przypadku dokonania zapisu w formie telefonicznej lub mailowej jest dokonanie Opłaty oraz dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dnia Kursu podpisanego przez Uczestnika lub Opiekuna niniejszego Regulaminu.

 6. Aktualny cennik Kursów dostępny jest na Stronie Internetowej. Podane kwoty są kwotami brutto.

 7. Opłatę można dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora 16 1050 1025 1000 0092 1421 6914 lub w gotówce bezpośrednio u Organizatora.

 8. Opłatę można uiścić jednorazowo podczas rejestracji lub w dwóch równych ratach, z których pierwsza powinna być uiszczona w momencie dokonywania rejestracji, zaś druga najpóźniej w połowie cyklu warsztatowego.

 9. W przypadku płatności ratalnej, brak uiszczenia drugiej raty przez Uczestnika uprawnia Organizatora do odmówienia mu wstępu za niepłaconą część zajęć.

 10. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kursach zachowując prawo do zwrotu całej opłaty najpóźniej dzień przed planowaną datą ich rozpoczęcia z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.

 11. Uczestnik ma również prawo zrezygnować z udziału w Kursach zachowując prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystaną część Kursów najpóźniej dzień przed planowaną datą rozpoczęcia trzecich zajęć.

 12. W przypadku dokonania przez Uczestnika rezygnacji po dniu określonym w § 4 ust. 9 Regulaminu, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

 

§5 Przebieg Warsztatów

 1. Dokładny czas trwania kursów podany jest na Stronie Internetowej.

 2. Jedne zajęcia trwają od 60 do 120 minut, w zależności od grupy. Dokładny czas trwania poszczególnych zajęć umieszczony jest na Stronie Internetowej.

 3. Podczas zajęć Uczestnicy przebywają pod opieką Wykładowcy i zobowiązani są do stosowania jego poleceń.

 

§6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników posiadane przez nich w trakcie trwania zajęć.

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.

 4. W przypadku wybranych kursów Organizatorzy zapewnią uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia kursu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki. Informacja o tym na, których kursach Organizator zapewnia sprzęt komputerowy znajduje się na Stronie Internetowej. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.

 

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z organizacją Kursów można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@wowschool.pl, pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub osobiście Organizatorowi.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna (jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią), adres korespondencyjny, rodzaj reklamowanych zajęć oraz opis zastrzeżeń.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

§8 Czas trwania Umowy oraz prawo do odstąpienia

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (lub jego Opiekunem) w momencie dokonania opłaty lub jej pierwszej części w przypadku płatności ratalnej.

 2. Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 (czternastu) dni od momentu zawarcia Umowy poprzez złożenie Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu.

 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej, oświadczenie powinno być złożone osobiście Organizatorowi lub wysłane drogą pocztową na jego adres. W kwestiach spornych liczy się data doręczenia oświadczenia Organizatorowi.

 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@wowschool.pl.

 5. Umowa zostaje zawarta na czas trwania wybranych przez Uczestnika Kursów zgodnie z programem i harmonogramem zamieszczonym na Stronie Internetowej.

§9 Polityka prywatności

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursów i ich Opiekunów wyłącznie w celu prawidłowej ich realizacji, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Uczestnika formularzu rejestracyjnym na Stronie Internetowej.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez cały czas udziału w Warsztatach od momentu zapisu.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 4. Organizator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do przeprowadzenia Kursów. Organizator może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Kursów wyłącznie za uprzednią zgodą Uczestnika lub jego Opiekuna, wyrażoną po powiadomieniu przez Organizatora o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana.

 5. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Kursów.

 6. Organizator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Uczestników i ochrony ich danych osobowych. Organizator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy.

 7. Dane osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Organizatora lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na takie przetwarzanie.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2016 roku.

 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.