Regulamin "Pierwsze spotkanie z programowaniem"

§1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w jednorazowych warsztatach  pod nazwą „Open Day – pierwsze spotkanie z programowaniem!

 

§2 Definicje

 1. Organizator – Joanna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą WOW SCHOOL Joanna Zaremba, ul. Skoroszewska 26A lok. 61, 02-495 Warszawa, NIP 7582151113, REGON 362182029,

 2. Warsztaty – zajęcia jednorazowe prowadzone przez Organizatora,

 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji udziału przez formularz zgłoszeniowy na Warsztaty i została wpisana na listę Uczestników,

 4. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika,

 5. Wykładowca – osoba współpracująca z Organizatorem, prowadząca Warsztaty

 6. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.wowschool.pl.

 

§3 Postanowienia ogólne

 1. Warsztaty odbędą się w dniu wyznaczonym przez Organizatora i umieszczonym na Stronie Internetowej.

 2. Udział w Warsztatach jest darmowy.

 3. Celem Warsztatów jest nauka podstaw programowania komputerowego i innych umiejętności cyfrowych.

 4. Uczestnik może zapisać się na dowolny Warsztat spośród zaproponowanych na stronie internetowej Organizatora.

 5. Kursy odbywają się w grupach od 10 do 15 osób.

 6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego.

 7. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba, która skutecznie dokonała zgłoszenia na wybrane przez siebie Warsztaty zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bez podawania przyczyny.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędą się Warsztaty i dnia oraz godziny Warsztatów. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 10. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz swojego własnego, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych Organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania Warsztatów, jak i po ich zakończeniu.

 

§4 Zasady zgłoszenia

 1. Osoba zainteresowana Warsztatami może dokonać zapisu przez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej .

 2. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym Warsztacie organizowanym w danym dniu.

 3. Dokonując zapisu, Uczestnik powinien wskazać rodzaj Warsztatów oraz podać wymagane przez Organizatora Dane.

 4. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie zapisu przez formularz zgłoszeniowy oraz otrzymanie wiadomości od Organizatora potwierdzającej udział.

 

§5 Przebieg Warsztatów

 1. Dokładny czas trwania Warsztatów podany jest na Stronie Internetowej.

 2. Jedne Warsztaty trwają od 60 do 90 minut, w zależności od grupy. Dokładny czas trwania poszczególnych Warsztatów umieszczony jest na Stronie Internetowej.

 3. Podczas zajęć Uczestnicy przebywają pod opieką Wykładowcy i zobowiązani są do stosowania jego poleceń.

 

§6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania Warsztatów.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników posiadane przez nich w trakcie trwania Warsztatów.

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.

 4. Organizatorzy zapewnią uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia Warsztatów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.

  

§7 Czas trwania Umowy oraz prawo do odstąpienia

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (lub jego Opiekunem) w momencie dokonania rejestracji poprzez formularz znajdujący się na Stronie Internetowej.

 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach najpóźniej dzień przed planowaną datą ich rozpoczęcia w formie elektronicznej, rezygnacja powinna zostać wysłana na adres: kontakt@wowschool.pl.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas trwania wybranych przez Uczestnika Warsztatów, zgodnie z programem i harmonogramem zamieszczonym na Stronie Internetowej.

 

§8 Polityka prywatności

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Warsztatów i ich Opiekunów wyłącznie w celu prawidłowej ich realizacji, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Uczestnika formularzu rejestracyjnym na Stronie Internetowej.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez cały czas udziału w Warsztatach od momentu rejestracji.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 4. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Warsztatów.

 5. Organizator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Uczestników i ochrony ich danych osobowych. Organizator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy.

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Organizatora lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na takie przetwarzanie.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów na Warsztaty.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach.

 3. W kwestiach spornych, lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmują organizatorzy

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.